Pytania i odpowiedzi

Rok szkolny dziecka w edukacji domowej zaczyna się i kończy w tym samym momencie, w którym rok szkolny uczniów stacjonarnych. Jedyna różnica jest taka, że dzieci w ED nie przychodzą do szkoły (za wyjątkiem egzaminów i konsultacji).

Zgodnie z prawem egzaminy należy zdać nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie zajęć. W naszej szkole egzaminy odbywają się w następujących terminach: ……. .

Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej, dotyczy to każdego przedmiotu. W naszej szkole egzaminy ustne i pisemne z danego przedmiotu przeprowadzane są ……………. (tego samego dnia/w terminach uzgodnionych z nauczycielem).

W większości szkół ED jest finansowana z subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. W naszej szkole edukacja domowa ………… (jest bezpłatna/kosztuje ………. zł miesięcznie).

Zobowiązani są Państwo złożyć do dyrektora szkoły wniosek wraz z załącznikami, czyli:

  • – oświadczeniem o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
  • – zobowiązaniem do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Wzór wniosku można znaleźć na naszej stronie internetowej …….. . Dodatkowo ze wszystkimi rodzinami w ED podpisujemy umowę szkolną. Jej wzór można znaleźć na stronie internetowej ….. .

Dyrektor szkoły powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. O wydaniu decyzji zostaną Państwo poinformowaniu drogą e-mailową, a podczas wizyty w szkole otrzymają oryginał decyzji i zostaną poproszeni o poświadczenie jej odebrania.

Tak, w dwóch przypadkach:

  • – na Państwa wniosek;
  • – gdy uczeń nie uzyska pozytywnej oceny z rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Tak, dzieci uczące się w edukacji domowej otrzymują takie samo świadectwo jak dzieci uczące się stacjonarnie. W razie uzyskania średniej ocen powyżej 4,75 będzie to świadectwo z paskiem.

Grafik poszczególnych konsultacji przedmiotowych dostępny jest na naszej stronie …. /Konsultacje odbywają się wedle następującego rozkładu: ……. (przedmiot – data i godzina).

Tak, prawnie jest to dopuszczalne. W naszej szkole przyjmujemy zapisy do …. .

Uczniowie z ED zdają egzamin ósmoklasisty/maturę na takich samych zasadach i w takim samym terminie jak uczniowie stacjonarni.

Rodziny z edukacji domowej zapraszamy od ….. do ….. . Zostaną Państwo także oprowadzeni po szkole, aby dziecko mogło poznać miejsce, w którym będzie zdawało egzaminy.

W roku szkolnym 2020/21 ten wymóg jest zniesiony w związku z pandemią koronawirusa, natomiast od 1.07.2021 r. zostaje usunięty na stałe ustawą z 17.03.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 762).

Przewiń na górę